معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۴/۱۶
شرايط بازپرداخت وامها وتسهيلات دريافتي
شرايط بازپرداخت وامها وتسهيلات دريافتي
1 -كليه دانشجويان مي بايست قبل از استفاده از هرگونه وام ويا خوابگاه سند تعهد محضري شماره يك را دريكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي با معرفي يك نفر كارمند رسمي دولت بعنوان ضامن درسطح كشور تنظيم ومفادآن را به دقت مطالعه نمايند.
2- كليه دانشجويان مي بايست در هنگام فراغت از تحصيل اوراق باز پرداخت را از دانشگاه محل تحصيل دريافت وحداكثر 6 ماه بعد از فراغت از تحصيل وباتوجه به سررسيد تعيين شده در هر يك از اوراق اقدام به پرداخت مبلغ مندرج در آن نمايند.
3 -فارغ التحصيلاني كه مبلغ مندرج در هريك از اوراق را با تاخير پرداخت نمايند مشمول جريمه دير كرد پرداخت ميگردند.
4- دانشجويان انصرافي، ترك تحصيل واخراجي ملزم به پرداخت كامل ويك جاي كل مبلغ دريافتي به صندوق رفاه دانشجويان ميباشند.
5- فارغ التحصيلاني كه از باز پرداخت بدهي هاي خويش استنكاف ورزند ملزم به پرداخت 5/1 برابر اصل مبلغ دريافتي وكليه هزينه هاي مربوطه ميباشند واز تسهيلات اعطاي صندوق رفاه دانشجويان نيز محروم خواهند گرديد.
6- فارغ التحصيلان مشمول خدمت نظام وظيفه ميتوانند با ارسال گواهي معتبر بعد از اتمام دوره آموزشي باز پرداخت بدهي خويش را به بعد از اتمام خدمت مذكور موكول نمايند بديهي است پيام آوران بهداشت مشمول تسهيلات فوق نمي گردند.
7- فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل در صورتيكه حداكثر 6 ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اتمام سربازي ويا حين بازپرداخت منظم بدهي هاي خويش در مقطع بعدي پذيرفته شوند ميتوانند با سپردن تضمين كافي باز پرداخت بدهيهاي خويش را به ه بعد از اتمام موكول نمايند.
8 -پذيرفته شدگان مقاطع دستياري دكتراي تخصصي، دوره هاي شبانه وساير موسسات آموزش عالي حتي در صورت داشتن شرايط مذكور در بند 7 ملزم به استمرار باز پرداخت بدهيهاي خويش طبق اوراق بازپرداخت دريافتي مي باشند.
9- پذيرفته شدگان مقاطع ناپيوسته در صورت نداشتن شرايط ياد شده ملزم به تائيديه كامل بدهي هاي خويش ميباشند
10 - به فارغ التحصيلاني كه اقدام به تاسيس مطب ، آموزشگاه، داروخانه ويا دريافت مجوز مسئوليت فني و. . . مينمايند در صورت داشتن شرايط زير وادامه باز پرداخت بدهي هاي خويش طبق اوراق باز پرداخت مجوزهاي مورد نظر اعطا ميگردد.
(1 – 10) حداكثر 6 ماه بعد از اتمام تحصيل ويا اتمام سربازي اقدام به درخواست مجوزهاي فوق نموده باشند.
(2 – 10 ) درحين گذراندن خدمت وظيفه اقدام به درخواست مجوزهاي فوق نموده باشند.
(3 – 10) درحال بازپرداخت منظم بدهي هاي خويش طبق اوراق باز پرداخت دريافتي باشند.
11- بديهي است متقاضيان تاسيس مطب و. . . در صورت نداشتن شرايط فوق الذكر ملزم به تائيديه كامل بدهي هاي خويش ميباشند.
12- فارغ التحصيلاني كه متقاضي دريافت اصل دانشنامه ويا ريز نمرات از اداره كل امور فارغ التحصيلان هستند ، ملزم به بازپرداخت كامل ويك جاي كل بدهي هاي خويش مي باشند.

دانشجويان وفارغ التحصيلان در صورت داشتن سئوال ميتوانند با اداره رفاه دانشجويان امور دانشجوئي دانشگاه ذيربط ويا با شماره تلفن 3331154 تماس حاصل نمايند.
تاریخ به روز رسانی:
1391/05/09
تعداد بازدید:
5370
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، معاونت فرهنگي و دانشجويي
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33335653 -038
دورنگار : 33331153 
daneshjooei@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1401/04/15
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal