معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۹/۶
اداره تغذیه و سلف سرویس
 
 
 مسئول اداره امور تغذيه
مهندس سيد احمد نوربخش 
تلفن: 0383334753
معرفي :
اداره امور تغذيه با بهره گيري از يك نفر كارشناس تغذيه و يك نفر كاردان بهداشت محيط وظيفه اصلي خود كه عبارت از ارائه ناهار و شام به دانشجويان ، كارمندان و اعضاء هيئت علمي مي باشد عهده دار است در اين راستا مسئولين مربوطه مواد اوليه ورودي را از لحاظ معيارهاي بهداشتي و شرايط مناقصات غذايي كنترل نموده و به كليه مراحل تهيه و آماده سازي پخت و توزيع غذا نظارت دارند تا دانشجويان و ... بتوانند به غذاي كاملا" سالم دستيابي پيدا كنند.

شرح وظايف اداره تغذيه :
1- رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و مشاركت در ادامه خط مشي هاي لازم در زمينه تغذيه دانشجويان و خدمات غذايي
2- ادامه آموزش هاي لازم به كاركنان و كادر خدماتي شاغل در آشپزخانه و غذاخوريها به منظور آشنايان با اصول صحيح تغذيه دانشجويان
3- معرفي كاركنان شاغل در آشپزخانه جهت دريافت كارت سلامتي و تندرستي
4- پيشنهاد و انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي خام و پخته
5- ارائه نظرات مشورتي در زمينه امور تغذيه به واحدهاي اجرايي ذيربط در تامين تغذيه دانشجويان
6- انجام نظر سنجي غذايي از دنشجويان به منظور پيش بيني و تنظيم برنامه هاي غذايي دانشجويان
7- انجام بازديدهاي مستمر و غير قابل پيش بيني از سلف سرويس ها و مراكز توزيع غذاي دانشجويان در خوابگاهها و غذاخوريها
8- انجام مشاوره اي تغذيه اي و ادامه رژيم هاي درماني و برنامه غذايي براي گروههاي مختلف دانشجويان، كاركنان و اعضاء هيئت علمي
9- انجام اقدامات مربوط به تهيه ، نگهداري ، پخت و توزيع غذا براساس اصول بهداشتي و رژيم هاي غذايي با در نظر گرفتن شرايط تغذيه دانشجويان و ضوابط ابلاغي از طرف مراجع ذيربط
10- اقدامات ضروري در جهت پيشگيري از مسموميت ها و بيماريهاي ناشي از كمبود يا افــزايــش بي رويه مواد غذايي و بهبود وضع تغذيه دانشجويان با هدف كلي ارتقاء كيفي و بهداشتي تغذيه
11- نظارت بر تهيه و نگهداري مواد اوليه ، پخت و توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي و با در نظر گرفتن مقررات دانشگاه از طريق مستقيم ، يا از طرفين نمايندگان اداره تغذيه ( مسئول آشپزخانه ، مسئول بهداشت محيط ، ناظرين دانشگاه و حتي ناظرين شوراي صنفي دانشجويان ) مستقر در آشپزخانه و غذا خوريها
12- تهيه و تدوين آناليز غذاهاي قابل طبخ در آشپزخانه دانشگاه

اهم فعاليتهاي اداره تغذيه :
- فعاليتهاي تغذيه اي
- ارائه غذاي گرم
- ارائه ناهار و شام دانشجويان
- ارائه ناهار به كارمندان
- ارائه ناهار و شام جهت مراسم ، ميهمانيها ، اردوها و المپياد ورزشي
- توزيع سميه قند به دانشجويان ساكن خوابگاه
- توزيع ژتون متاهلي براي دانشجويان متاهل

فعاليتهاي اداري :
1- صدور كارت تغذيه ، رزرو ، طبخ غذا براساس آمار رزرو شده توسط دانشجويان و كارمندان

الف- مدارك لازم جهت صدور كارت تغذيه دانشجويان
- برگه انتخاب واحد ممهور به مهر آموزش دانشگاه
- يك قطعه عكس 4 * 3
- هزينه كارت براساس حق تعرفه روز
ب - مدارك لازم جهت صدور كارت تغذيه كاركنان
- معرفي نامه از معاونت مربوطه - يك قطعه عكس 4 * 3
- هزينه كارت تغذيه براساس تعرفه روز
2 - تنظيم جدول آناليز غذاها و شرايط مناقصه و تنظيم قرارداد تغذيه
3 - جمع آوري آمار غذايي روزانه ، هفتگي و ماهيانه رزرو شده توسط دانشجويان و كاركنان براي طبخ غذا و ارائه گزارش ماهيانه به امور مالي
4 - ثبت نام از دانشجويان جديد الورود
5 - تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل
6 - تهيه و تنظيم برنامه عغذايي هفتگي ، ماهانه و فصلي دانشجويان
7 - ارتقاء سيستم اتوماسيون تغذيه دانشجويان

ج- فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي :
- مطالعه و ارزشيابي غذايي و خوراكيها بومي و محلي با توجه به عادت غذايي گروه مصرف كننده
- مطالعه و جمع آوري اطلاعات در مورد وضع تغذيه دانشجويان
- دادن نظرات مشورتي در زمينه امور تغذيه به دانشجويان و واحدهاي تابعه دانشگاه
- آموزش تغذيه د رسطح عمومي و مقدماتي در زمينه هاي مختلف از قبيل : انواع غذا ، سس غذا ، مواد مغذي غذاها ، لزوم مصرف غذا براي سلامتي و تندرستي به دانشجويان و كاركنان
- مشاركت در تحقيقات علمي به منظور شناسايي عادات غذايي ، مشكلات غذايي دانشجويان

آدرس اداره امور تغذيه : اداره امور تغذيه در ساختمان مديريت دانشجويان جنب آشپزخانه قرار دارد شماره تلفن اداره تغذيه : 3347530
معرفي غذاخوريها :
اداره امور تغذيه داراي 2 باب غذاخوري جهت توزيع ناهار است بشرح ذيل :
1- غذاخوري رحمتيه ، جنب ساختمان آشپزخانه مركزي در مجتمع رحمتيه
2- غذاخوري كلينيك شماره 3 خيابان پرستار – كوچه تامين اجتماعي – زيرزمين كلينيك شماره 3

نحوه استفاده از سيستم اتوماسيون تغذيه

اپراتور تغذيه :
الف - مستقر در دانشكده پزشكي
ب – مستقر در كلينيك شماره 3
تبصره :
- دانشجويان بومي كه از غذاخوري رحمتيه جهت سرو ناهار استفاده مي كنند و دانشجويان بومي ساكن خوابگاههاي بوستان و گلستان بايستي براي انجام امورات تغذيه خود به اپراتور مستقر در دانشكده پزشكي مراجعه نمايند.
- دانشجويان ساكن خوابگاههاي كاشاني ، عمان و مولوي و هم چنين دانشجويان ، كارورز ، اينترن جهت انجام امورات تغذيه خود به اپراتور مستقر در كلينيك شماره 3 مراجعه نمايند.

- افزايش اعتبار :
دانشجويان مي بايستي جهت شارژ و افزايش اعتبار خود و هم چنين تصحيح اطلاعات به دستگاه افزايش اعتبار كه در جوار اپراتورها تعبيه شده مراجعه و با كشيدن كارت تغذيه خود و ظهور مشخصات دانشجو در كامپيوتر وجه نقد خود را به اپراتور پرداخت نمايند تا به حساب دانشجو واريز گردد.

رزرواسيون :
- دانشجويان پس از پرداخت وجه و يا در صورت داشتن وجه در حساب خود مي توانند به دستگاه رزرو ژتون غذا مراجعه نمايند و ژتون هفتگي خود ( 2 ماهه هفته بعد را نيز مي توانند رزرو نمايند).

دريافت غذا :
- دانشجويان مي بايست جهت دريافت غذا به محل توزيع غذا بشرح ذيل مراجعه
- توزيع ناهار در غذاخوريهاي رحمتيه و كلينيك شماره 3 بين دانشجوياني كه ژتون آن غذاخوري را از قبل رزرو نموده اند صورت مي گيرد.
- توزيع شام و صبحانه نيز در خوابگاه ها بين دانشجويان ساكن همان خوابگاه كه ژتون غذاي خود را از يك هفته قبل رزرو نموده اند صورت مي گيرد.

تذكر :
- دانشجويان مي بايست از يك هفته قبل نسبت به رزرو ژتون غذاي هفته آينده خود اقدام نمايند.
- دانشجويان مي توانند با توجه به ارتقاء سيستم اتوماسيون تغذيه تا 72 ساعت قبل ژتون خود ار حذف يا اضافه نمايند.
- آن دسته از دانشجويان ( بومي ، خوابگاهي ) كه به عللي موفق به رزرو ژتون ناهار خود براي هفته جاري نشده اند مي توانند از خدمات روز فروش ( فقط ژتون ناهار ) استفاده نمايند.
- كارت تغذيه دائمي بوده و دانشجو مي بايست در جهت حفظ و نگهداري آن تا زمان فارغ التحصيلي نهايت دقت را داشته باشند.
- صدور كارت المثني تابع شرايط و مقررات خاص خود مي باشد.

تسويه حساب :
- دانشجويان وكاركناني كه كارت تغذيه دارند براي تسويه حساب بايستي با به همراه داشتن كارت تغذيه به اداره امور تغذيه مراجعه نمايند.

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/24
تعداد بازدید:
9465
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، معاونت فرهنگي و دانشجويي
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33335653 -038
دورنگار : 33331153 
daneshjooei@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal