معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۴/۱۶
اداره امور خوابگاهها
 
 
سرپرست اداره امور خوابگاهها
عباس اسيوند
فوق ليسانس و دانشجوي PhD
تلفن: 03833331151

مقدمه :
دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي ، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي شوند و خوابگاه دانشجوئي به عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويزه اي در ارتقاء معنوي حفظ آراميش روحي و جسمي ، توسعه فكر و انديشه ، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد به منظور تسهيل و بهبود زندگي در خوابگاه هاي دانشجوئي تدوين مقررات ، امنيت و قانونمند نمودن سكونت دانشجويان امري ضروري است ، لذا مديريت امور خوابگاهها مي كوشند تا فضايي مناسب به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تامين نيازهاي فرهنگي ، رفاهي ، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه براي دانشجويان عزيز در نظر بگيرد.

شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان :
خوابگاه دانشجوئي به دانشجويان غيربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي گيرد حال دانشجويان واجد شرايط امكان لازم است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاهها و ارائه برگ انتخاب واحد همان نيمسال ممهور به مهر آموزش نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارائه نمايد و دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت نموده اند تا ده روز فرصت دارند نسبت به قطعي نمودن سكونت خود اقدام نمايند در غير اينصورت هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان متقاضي خوابگاه :
1- ارائه كپي فرم هـ ممهور به مهر كميته انضباطي
2- تكميل فرم ارائه شده از طرف اداره امور خوابگاهها
3- فتوكپي شناسنامه
4- فتوكپي كارت ملي
5- عكس 4 * 3 دو قطعه
6- كپي تعهد محضري
7- تكميل وارائه فرم خوايشاوندان به امضاء ولي يا سرپرست قانوني دانشجو كه ثبت محضر شده باشد

مشخصات خوابگاهها حوزه معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه :
- خوابگاه بوستان با ظرفيت 384 نفر جهت اسكان خواهران واقع در رحمتيه
- خوابگاه گلستان با ظرفيت 187 نفر جهت اسكان خواهران واقع در رحمتيه
- خوابگاه كاشاني با ظرفيت 150 نفر جهت اسكان برادران واقع در سطح شهر
- خوابگاه درعلي با ظرفيت 120 نفر جهت اسكان برادران واقع در سطح شهر
- خوابگاه مولوي با ظرفيت 72 نفر جهت اسكان برادران واقع در سطح شهر
- خوابگاه خواهران بروجن با ظرفيت 50 نفر جهت اسكان خواهران واقع در سطح شهر
- خوابگاه برادران بروجن با ظرفيت 50 نفر جهت اسكان برادران واقع در سطح شهر

واحد مديريت امور خوابگاهها :
اين واحد از دوبخش خوابگاه خواهران و برادران تشكيل شده است
- اسكان دانشجويان متقاضي خوابگاه
- صدور تسويه حساب جهت دانشجويان خوابگاهي
- كنترل غيبت و تاخير دانشجو
- پيگيري رفع مشكلات دانشجويان ساكن در خوابگاهها
- ارتباط با مركز مشاوره دانشجوئي
- ارتباط با خانواده دانشجو

واحد پشتيباني :
- تداركات و تجهيزات خوابگاهها
- تامين امكانات رفاهي مورد نياز خوابگاهها
- نظارت بر حسن انجام كار پيمانكاران
- پيگيري امور عمراني – تاسيساتي ، خدماتي خوابگاهها

واحد ارتباطات دانشجويي:
- اطلاع رساني به دانشجويان و ساير بخشهاي دانشگاه
- ارتباط بين بخشي با نهادهاي خارج دانشگاه
- كنترل ورود و خروج دانشجو

برگزاري مراسم :
- بازنگري انجام فرايندها و بهينه سازي
- جمع آوري انتقادات و پيشنهادات دانشجويان

بخشي از شرح وظايف مسئول خوابگاه برادران و خواهران :
1– ارائه معرفي نامه به دانشجويان در شروع سال تحصيلي جهت اسكان با اخذ انتخاب واحد
2- تخصيص اتاق دانشجو در آغاز سال تحصيلي و تنظيم صورت جلسه اموال تحويلي به دانشجو
3- بازديد و گزارش روزانه از خوابگاه در خصوص نواقص – تاسيسات – نظافت – تجهيزات و ...
4- ارائه برنامه ماهيانه و هم چنين ارائه برنامه هاي انجام گرفته به سرپرست خوابگاهها
5- ثبت وارسال ليست هاي كار دانشجوئي و تائيد گواهي
6- بررسي و رسيدگي به گزارش روزانه خوابگاه
7- بررسي و رسيدگي به مشكلات دانشجويان در خصوص هم اتاقي و جابجايي و انتقال
8- جوابگويي به مسائل و مشكلات ساكن خوابگاه دانشجويان
9- سركشي و نظارت مداوم به خوابگاه وارائه گزارش به سرپرست خوابگاه ها
10- شركت در جلسات مربوط به خوابگاه
11- نظارت و رسيدگي به حضور وغياب دانشجويان و پرسنل تحت امر و ثبت در دفاتر مربوطه واطلاع كتبي به مسئولين مافوق از علل غيبت آنها
12- رسيدگي به مسائل و مشكلات دانشجويان ساكن
13- رسيدگي به مسائل جاري خوابگاه
14- گزارش دقيق و موارد خسارت هاي احتمالي دانشجويان به اموال خوابگاه
15- نظارت و رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان و پرسنل تحت امر و اعلام نتيجه به مسئولين مافوق
16- ارزيابي كنترل عملكرد پرسنل تحت امر خدمه – ناظم – ناظمه و نگهبان
17- اجراي مفاد آئين نامه و دستورالعمل ها و مقررات اسكان دانشجويان در خوابگاهها
18- هماهنگي در خصوص مرخصي پرسنل تحت امر و اعلام هماهنگي به اداره امور خوابگاهها
19- هماهنگي با مركز مشاوره در خصوص دانشجوياني كه احتمــــال مشكلات روحــي و ... داده مي شود.

بخشي از شرح وظايف ناظم وناظمه ها :
1- انجام حضور و غياب دانشجويان
2- كنترل دقيق ورود و خروج دانشجويان ساكن خوابگاه
3- پيگيري موارد خروج دانشجويان بدون ثبت در دفتر خوابگاه و اعلام نتيجه اقدام شده به مسئول خوابگاه
4- برقراري تماس تلفني با اجازه رئيس اداره خوابگاهها و مسئول خوابگاه با خانواده هاي دانشجويان خارج شده از خوابگاه از مسير قانوني
5- پيگيري موارد تاسيساتي اورزانسي در خوابگاه
6- ارائه گزارش كتبي روزانه به مسئول خوابگاه
7- هماهنگي و همراهي با دانشجويان بيمار اورزانسي و اعلام نتيجه به مسئول خوابگاه
8- اجراي مفاد آئين نامه اسكان ، نحوه اداره و مقررات عمومي خوابگاهها
9- كنترل ورود و خروج ميهمان دانشجو و غير دانشجو و مدت اقامت
10- غربالگري دانشجوياني كه به نوعي احتمال مشكلات روحي و خانوادگي دارند و اعلام به مسئول خوابگاه

مواردي از آئين نامه انضباطي و مقررات اسكان در خوابگاههاي دانشجوئي :
ماده 5 – دانشجويان واجد شرايط موظفند در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به امور خوابگاهها و ارائه تصوير برگ انتخاب واحد نسبت به دريافت فرم معرفي نامه به خوابگاه اقدام نمايند.
ماده 7- تمامي آداب و رسوم و سنن عقايد افراد در اين مكان محترم است ولي هر آن چه دانشجو در داخل يا خارج از اطاق خود رفتاري نمايد مي بايست در محدوده قوانين و مقررات جاري كشور عرف و رعايت شعائر اسلامي باشد
ماده 9 – در صورتي كه دانشجو در شروع هر نيمسال تحصيلي بدون عذر موجه به مدت ده روز به خوابگاه مراجه ننمايد و مراتب را به مسئولين خوابگاه اعلام نكند حق سكونت در خوابگاه لغو مي شود.
ماده 10- دانشجو حق تعويض يا واگذاري اتاق مسكوني خود را به ديگري حتي دانشجويان مقيم آن خوابگاه را ندارد در موارد ضروري تعويض يا واگذاري اتاق با اخذ مجوز كتبي از امور خوابگاهها ميسر مي باشد.
ماده 11 – خوابگاه يا اتاق دانشجو در طول مدت تحصيل بنا به ضرورت و صلاحديد ممكن است تغيير يابد و دانشجو موظف است در مكانهايي كه براي وي تعيين مي گردد اقامت نمايد
ماده 12- دانشجو حق انتقال و نگهداري وسايل و اموال عمومي خوابگاه مانند : تلويزيون – اتو – رايانه – تلفن – ميز و صندلي و غيره را نزد خود ندارد.
تبصره ب ماده 13- تامين وسايل شخصي شامل : پتو – ملحفه – بالش از نيم سال اول 88 – 87 به عهده دانشجو مي باشد
ماده 14- هر گونه تعويض يا تغيير قفل و يا جابجايي اموال بدون مجوز از امور خوابگاههــا ممـنوع مي باشد
ماده 15- دانشجو به هيچ وجه عنوان حق دخالت در امور تاسيساتي را ندارد
ماده 16- دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل يبرقي و گاز سوز مانند : گرمايش و سرمايش اتاق خود را خاموش نمايند در صورت هر گونه بي مبالاتي خسارت ناشي از آن به عهده دانشجو يا ساكنين اتاق مي باشد.
ماده 24- دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي نمايند مجاز به استفاده از خوابگاه نمي باشند
ماده 26- اتاق يا خوابگاه دانشجو در مدت زمان سكونت در خوابگاه بنا به ضرورت و مصلحت به تشخيص اداره امور خوابگاهها ممكن است تغيير يابد ، دانشجو موظف است در مكان هايي كه براي وي تعيين مي گردد اقامت نمايد.
26 – 1- تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاهها مي باشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده اند مخالفت نمايند
ماده 28 – سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء كارورزان و دستياران ممنوع مي باشد.
ماده 29 – در صورت وجود امكانات ، دانشجويان واجد شرايط مي توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيمسال به كارشناسي پيوسته و دكتري تخصصي 8 نيمسال ، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيمسال ، دكتري حرفه اي 14 نيمسال از خوابگاه دانشجويان استفاده نمايند.
29 – 1- كميته اسكان مي تواند در صورت كمبود ظرفيت و امكانات زمان حداكثر مدت سكونت را كاهش دهد
ماده 30 – چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيين شده توسط اداره امور خوابگاهها ، خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه ، رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيريهاي بعدي گزارش مي شود.
32-1- دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه براساس مقررات و سيستم حضور و غياب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نمايد.
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/24
تعداد بازدید:
18797
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، معاونت فرهنگي و دانشجويي
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33335653 -038
دورنگار : 33331153 
daneshjooei@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1401/04/15
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal