۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
ترکیب اعضای شورا
ماده 31 : ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشگاه
1» رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا.
2» مدیر فرهنگی
3» معاون دانشجویی
4» یک نفر عضو هیأت علمی با رعایت شرایط موضوع بند (الف)ماده 4 به انتخاب رئیس دانشگاه.
5» مسئول دفترنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
6» رئیس جهاد دانشگاهی واحد ذیربط.
7» نماینده بزرگترین تشکل دانشجویی ( تشخیص بزرگترین تشکل با هیأت نظارت دانشگاه خواهد بود. )
8» یک نفر دانشجو از دوره های تخصصی (کارشناسی ارشد به بالا ) به انتخاب رئیس دانشگاه.
9» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه.
10» نماینده هر تشکل رسمی ذینفع با حق رأی در جلسه مربوط .
تبصره 1 : شورای فرهنگی حداقل هرماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف باضافه یک اعضاء رسمی است و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضر معتبر است .
تبصره 2 : در صورتی که آراء اعضای شوراء به تساوی برسد آرای جمعی که ریاست دانشگاه در آن قرار دارد ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 3 : مصوبات شورای فرهنگی نباید منافاتی با مواد اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها د خصوص نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دینی داشته باشد .
تبصره 4 : مدت عضویت استاد و دانشجویی که با تأیید رئیس دانشگاه یا توسط او انتخاب می شوند دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد انان بلا مانع است .
تاریخ به روز رسانی: 1391/04/10
تعداد بازدید: 8082
Powered by DorsaPortal