۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
ترکیب اعضای شورا
ماده 31 : تركيب اعضاي شوراي تخصصي فرهنگي  و اجتماعي دانشگاه
1» رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا.
2» مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
3»معاون فرهنگي و دانشجويي به عنوان دبير شورا
4» مدير فرهنگي
5»معاون آموزشي
6»دبير مركز هم انديشي اساتيد
7»يك نفر عضو هيأت علمي با رعايت شرايط موضوع بند (الف)ماده 4 به پيشنهاد دبير وتاييد رئيس شورا.
8» نماينده بزرگترين تشكل دانشجويي ( تشخيص بزرگترين تشكل با هيأت نظارت دانشگاه خواهد بود. )
9»مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه
تبصره 1 : شوراي فرهنگي حداقل هرماه يك بار تشكيل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف باضافه يك اعضاء رسمي است و مصوبات آن با اكثريت نسبي حاضر معتبر است .
تبصره 2 : در صورتي كه آراء اعضاي شوراء به تساوي برسد آراي جمعي كه رياست دانشگاه در آن قرار دارد ملاك عمل خواهد بود .
تبصره 3 : مصوبات شوراي فرهنگي نبايد منافاتي با مواد اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها د خصوص نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي ديني داشته باشد .
تبصره 4 : مدت عضويت استاد و دانشجويي كه با تأييد رئيس دانشگاه يا توسط او انتخاب مي شوند دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد انان بلا مانع است .
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/24
تعداد بازدید: 8437
Powered by DorsaPortal